Bądź na bieżąco !

Zapisz się do newslettera a otrzymasz:

×

Subskrybuj teraz !

Regulamin świadczenia usług

mWizyta.pl – zawsze akurat!

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez firmę Okami Mura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mWizyta.pl (zwany dalej: „Serwis Internetowy”).

§ 1
Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Okami Mura Sp. z o.o. 02-797 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 15/159 numer NIP: 9512299136 REGON 142134992, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawierania oraz wykonywania przez Usługodawcę, z siedzibą w Warszawie umów, których przedmiotem jest korzystanie przez Usługobiorców z udostępnianego drogą elektroniczną systemu obsługi do automatycznej rezerwacji wizyt i wysyłki oraz odbioru wiadomości, pod nazwą – Serwis Internetowy w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.mwizyta.pl;
 2. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się słowem „umowa” oznacza ono umowę wskazaną w pkt. 1.3 Regulaminu;
 3. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.mwizyta.pl;
 4. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
§ 2
Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Klient - oznacza osobę fizyczną, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.
 3. Konto Użytkownika - po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji stworzony przez system obsługi Serwisu Internetowego www.mwizyta.pl profil Użytkownika, zawierający dane identyfikujące. Konto Użytkownika posiada unikalną nazwę Użytkownika (Login) i hasło dostępu;
 4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. Rejestracja – proces polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.
 7. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.
 8. Serwis Internetowy/Aplikacja – oprogramowanie i serwis mwizyta.pl w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępny w sieci Internet w domenie http://www.mwizyta.pl Serwis Internetowy to aplikacja przeznaczona dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Użytkownika Serwisu Internetowego mwizyta.pl.
 9. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.mwizyta.pl.
 10. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Użytkowników, w szczególności w dziedzinie kosmetyki, fryzjerstwa, wellness i SPA, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz innych kategoriach.
 11. Usługodawca - oznacza Okami Mura Sp. z o.o. 02-797 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 15/159 numer NIP: 9512299136 REGON 142134992 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego www.mwizyta.pl.
 12. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego www.mwizyta.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 10 lub FireFox 38 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail i posiadanie nr telefonu komórkowego
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4
Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy.
 3. Podczas wypełniania formularza Użytkownik jest obowiązany podać:
  • Nazwę firmy
  • Login
  • Numer swojego telefonu komórkowego
  • Adres e-mail
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza w procesie Rejestracji Użytkownik otrzymuje w wiadomości SMS tymczasowe Hasło. Po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę Hasła. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje indywidualne Hasło poprzez panel do zarządzania swoim Kontem.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego;
  • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego; Użytkownik poprzez zaznaczenie tego pola formularza rejestracyjnego, automatycznie wyraża zgodę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie www.mwizyta.pl. Niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
  • Użytkownik poprzez zaznaczenie tego pola formularza rejestracyjnego automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 6. Użytkownik poprzez klikniecie na klawisz „Utwórz” w polu formularza rejestracyjnego, przesyła wypełniony formularz rejestracyjny co jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. W takim przypadku, Usługodawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  • Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
  • powierzenie Usługodawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub numer telefonu komórkowego, podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 11. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5
Usługi

 1. Usługodawca świadczy przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu usługi odpłatne drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługę odpłatną zgodnie z cennikiem za wybrany plan taryfowy który umożliwia korzystanie z usług:
  • Recepcja,
  • Kalendarz,
  • Klienci,
  • Konfiguracja,
  • Administracja,
  • Wiadomości SMS/e-mail
 3. Plany Taryfowe są dostępne w trzech wariantach opisanych na stronie www.mwizyta.pl.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku otrzymania zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Usługodawcę, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika nastąpi automatycznie jeżeli przez 180 dni od daty zakończenia ważności ostatniego planu taryfowego na Koncie Użytkownika nie będzie środków na automatyczny wykup i przedłużenie ważności planu taryfowego.
 7. Usługa odpłatna zgodnie z wykupionym Planem Taryfowym polega na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do korzystania z usług Serwisu Internetowego www.mwizyta.pl.
 8. Użytkownik zasila saldo utworzonego Konta dowolną kwotą. Aplikacja automatycznie ściąga z salda środki zgodnie z wybranym przez Użytkownika Planem Taryfowym za okres 30 dni.. Nie ma umowy terminowej, Jeżeli na Koncie Użytkownika będą środki w wysokości umożliwiającej opłacenie wybranego Planu Taryfowego, to Aplikacja będzie aktywna cały czas aktywna.
 9. Brak środków na Koncie Użytkownika w momencie ściągania opłaty za Plan Taryfowy, spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Serwisu Internetowego www.mwizyta.pl. Zakres usługi zależy od wybranego przez Użytkownika Planu Taryfowego.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo do bezpłatnego procesu Rejestracji. Możliwość korzystania z usługi będzie możliwa po zasileniu Konta Użytkownika i wykupieniu odpowiedniego dla siebie Planu Taryfowego.
 11. W ramach każdego Planu Taryfowego przysługuje Użytkownikowi odpowiednia ilość darmowych wiadomości SMS.
 12. Usługa Wiadomości polega na umożliwieniu Użytkownikowi powiadomienia swoich Klientów o dokonanych przez nich rezerwacjach, w ramach usługi Kalendarz. W przypadku, gdy Klient przekaże Użytkownikowi swój numer telefonu/adres e-mail i wyrazi zgodę na otrzymanie wiadomości, Usługodawca przesyła Klientowi wiadomość SMS/e-mail zgodnie z zadanym harmonogramem na podany przez niego numer telefonu, z zastrzeżeniem dostępności wiadomości SMS w ramach usługi SMS. Liczba dostępnych dla Użytkownika wiadomości SMS zależy od wybranego Planu Taryfowego i wykupionego pakietu SMS. W przypadku wyczerpania przez Użytkownika limitu darmowych wiadomości SMS, określonego w wybranym przez Użytkownika Planie Taryfowym, Użytkownik może wykupić pakiet SMS i w ten sposób zwiększyć limit dostępnych wiadomości SMS lub Aplikacja automatycznie będzie naliczała opłatę za wiadomość SMS zgodnie z cennikiem odpowiedniego Planu Taryfowego. Brak środków na Koncie spowoduje że wiadomość SMS nie będzie wysłana. Niewykorzystane w przeciągu 30 dni darmowe wiadomości SMS, nie podlegają zwrotowi.
 13. Usługa Kalendarz polega na umożliwieniu Użytkownikowi zaprezentowania wizytówki firmy, zarządzania czasem pracy firmy i rezerwacji usług.
 14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6
Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkownika
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu www.mwizyta.pl.
 3. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie ważności usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 4. Użytkownik może najpierw bezpłatnie założyć Konto w serwisie a następnie je doładować dowolną kwotą.
 5. Jeżeli saldo Konta Użytkownika na to pozwala to może on wykupić odpowiedni Plan Taryfowy za okres 30 dni. Po tym okresie Aplikacja będzie automatycznie odnawiała ważność Planu Taryfowego ściągając odpowiednią opłatę z Konta Użytkownika.
 6. W przypadku braku środków na Koncie użytkownika na przedłużenie ważności Planu Taryfowego, Konto zostaje automatycznie zablokowane.
 7. Odblokowanie Konta jest możliwe poprzez ponowny wykup Planu Taryfowego po wcześniejszym zasileniu w odpowiednie środki Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik może wykupić Plan Taryfowy bezpośrednio ze Strony Internetowej Serwisu www.mwizyta.pl.wybierając polecenie "ZAMÓW", znajdujące się pod opisem danego planu taryfowego co oznacza że przyjmuje ofertę Usługodawcy na tę usługę odpłatną. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 10. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 11. Płatność doładowania środków na Konto Użytkownika oraz wszelkie płatności związane z korzystaniem z usługi Aplikacji www.mwizyta.pl odbywa w pełni automatycznie i on-line poprzez serwis http://www.payu.pl/ czyli podmiot PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399 NIP 779-23-08-495 . Dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji płatniczej.
 12. Aktywacja usługi dla wykupionego Planu Taryfowego dokonana zostanie z chwilą otrzymania potwierdzenia z PayU Spółka Akcyjna. o pozytywnym zakończeniu transakcji, o czym Użytkownik jest informowany przez Usługodawcę. Czas ważności usługi – 30 dni jest liczony od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
 13. W przypadku wykupu Planu Taryfowego lub innych dostępnych pakietów za pomocą środków zgromadzonych na Koncie, ich aktywacja jest realizowana on-line w czasie rzeczywistym.
 14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany Planu Taryfowego.
 15. Zmiana planu taryfowego następuje po upływie ważności poprzedniego planu taryfowego. Niewykorzystane wiadomości SMS są anulowane i nie wchodzą w zakres nowego planu taryfowego.
 16. Obsługa wystawiania faktur VAT jest realizowana automatycznie i on-line za pośrednictwem serwisu http://www.infakt.pl/regulamin#cookie czyli podmiot Infakt Sp. z o.o. 30-549 Kraków, ul. Kącik 4 NIP: 945-212-16-81 REGON: 120874766. Dane są przekazywane w celu niezbędnym do wystawienia faktury VAT.
 17. Obsługa funkcjonalności wymagających wysyłana i odbierania wiadomości SMS jest realizowana poprzez serwis http://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci czyli podmiot ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS. 8.

§ 7
Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji,
  2. funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji,
  3. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  4. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników,
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
  7. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  8. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  9. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości,
  10. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
  11. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta Użytkownika.
 3. 8.3 Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9
Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych które Użytkownicy przekazują dobrowolnie Usługodawcy w trakcie procesu Rejestracji.
 2. Usługodawca będzie przetwarzał Dane osobowe wyłącznie na podstawie potwierdzonej decyzji o nadaniu upoważnienia do przetwarzania danych wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Nie podanie określonych w Regulaminie Danych osobowych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika a każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych Usługodawcy na przetwarzanie ich w celach marketingowych jest dobrowolne i może być w każdej chwili cofnięte.
 5. Usługodawca umożliwia usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. W sytuacji kiedy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Usługodawca przekazuje dane Użytkownika, na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania i ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym w celach marketingowych danych osobowych oraz zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie np. dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu.
 9. Serwis używa niewielkich plików, ang. cookies. Zapisywane są one przez portal mWizyta.pl za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej stronę Serwisu jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas życia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 10. Portal mWizyta.pl wykorzystuje „cookie” w celu zestawienia sesji i uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie, dzięki czemu Użytkownik raz zalogowany nie musi na każdej podstronie Serwisu kolejny raz wpisywać loginu i hasła.
 11. Pliki „cookie” używane są również w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 12. Portal mWizyta.pl wykorzystuje pliki „cookie” w celu utworzenia sesji pomiędzy Serwisem a przeglądarką Użytkownika. Po zakończeniu sesji ( zamknięcie okna danej przeglądarki lub po wyłączeniu komputera) zapisane informacje są z reguły usuwane z pamięci urządzenia chyba że Użytkownik ma tak skonfigurowaną przeglądarkę że pliki „cookie” są zapisywane trwale.
 13. Wykorzystywanie plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników. Mechanizm „cookie” jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu i nie umożliwia przedostawania się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 14. Portal mWizyta.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach i serwisach.
 15. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu portalu mWizyta.pl.

§ 10
Rozwiązanie umowy

 1. Do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ma prawo każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wysłając do Użytkownika oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który posiada aktywne usługi odpłatne nie otrzymuje on zwrotu opłaty za aktywną usługę odpłatną.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, gdy Użytkownik posiada aktywne usługi odpłatne, otrzymuje on proporcjonalny zwrot opłaty za usługi do niewykorzystanego czasu obowiązywania usług, liczonego od momentu upłynięcia okresu wypowiedzenia umowy do dnia do kiedy usługi powinny być aktywne.
 6. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.

§ 11
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać pobrana w każdej chwili ze strony Serwisu Internetowego mWizyta.pl.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2015.